Bel: 06-23233501

 

 Service & Diensten

 

 

Sportverenigingen


Maatschappelijke bijdrage
De sportvereniging levert in de visie van vitaal op weg een maatschappelijke bijdrage en geeft een impuls aan de sport -en beweegcultuur in de gemeente en haar  directe omgeving. Zij ondersteunt tal van initiatieven binnen de samenleving op tal van terrein van sport, zorg, welzijn, sociale zaken.

Open Club – filosofie:
Vitaal op Weg ondersteunt sportverenigingen  bij hun inspanningen om een Open Club te worden. “Een open club is een club waarbij eigen leden, andere regelmatige bezoekers van de club en de buurtbewoners uitgedaagd worden om te sporten en uitgenodigd worden om betrokken te raken en te blijven. De vereniging gaat, in samenwerking met externe partijen, gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden, die haar hoofdactiviteit versterken.


De vereniging/club als open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, nauw betrokkenen, buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht.

Sportverenigingen kunnen de kracht van sport als middel  effectief inzetten voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten. Voor de buurt betekent een open club een ontmoetingsplek voor iedereen, waar persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid gecreëerd wordt.”

Door het bieden van ondersteuning aan en open te staan voor tal van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn, gezondheid, onderwijs en leefstijl in de gemeente laat ze zien een ‘Open club’ te zijn, onder het motto ‘Meer dan ….’, oog heeft voor de sportbeleving en haar omgeving van morgen. Men laat alle inwoners van de gemeente ervaren dat de vereniging een plek is waar het fijn vertoeven is en waar je met veel plezier kunt sporten, bewegen en (be)leven. Kortom naast het reguliere sportaanbod wordt veel samengewerkt in en met het sociale domein. Iedereen doet mee! En dat vindt plaats in een Gezonde Sportkantine.

Het betreft een mooi vitaal concept waarbij een totaal pakket wordt geboden met  divers aanbod voor alle doelgroepen van 0-100+ voor mensen met/zonder beperking(en). De openclub filosofie  zal de komende jaren landelijk worden uitgerold. Het is in principe geschikt voor alle sportorganisaties, ,instellingen en andere organisaties die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Samenwerking:
Samenwerking is de sleutel om een vitaler leefklimaat voor iedereen neer te zetten. Er is samenwerking met vele partners uit de regio en uit het sociale domein. Zowel partners uit het onderwijs, de zorg, welzijn en collega sportorganisaties. Er wordt ook samengewerkt met diverse landelijke als regionale initiatieven. De Gezonde Sportkantine, de Open Club aanpak van Meer dan …..l, de landelijke impuls ‘Alles is gezondheid’ en Sport en bewegen in de Buurt.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij bieden en ondersteunen samen met de sportvereniging tal van mogelijkheden voor “ook” kwetsbare doelgroepen om een vitaler, gezonder leven te krijgen met een passend sport – en beweegaanbod.

Uiteindelijk is eenieder zelf verantwoordelijk voor zichzelf en zijn of haar leefomgeving. Sommige mensen hebben hulp nodig om een vitale situatie mogelijk te maken, daar werken wij samen met andere hard aan. Door de 'gelegenheid' te bieden en het laagdrempelig te houden.

Betrokkenheid:
Alle geledingen binnen de club zijn betrokken. Er is voor veel doelgroepen aanbod. Van 0 tot 100 + jaar, mensen met en zonder beperking en van elke culturele achtergrond kan men hier terecht. Er is breed aanbod, variërend van zwangerschapsgym voor zwangere damesvoetballers, Sport BSO voor basisschool kinderen, Huiswerkbegeleiding en sport voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, re- integratie en sport, 45-plus sport, 60-plus sport, beweegaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen & sport. Iedereen doet mee!

Gemeente

Sociale domein
Veranderen in het sociaal domein vraagt om een andere rol van de overheid en burger. Een belangrijk drijfveer van Vitaal op Weg  is om samenredzaamheid en sociale innovatie te stimuleren. Vitaal op weg investeert in samenwerking met de lokale overheid in het “praktisch” beter maken van ( lokale) concepten op het gebied van Sport, welzijn, zorg , onderwijs en het gebruik maken van elkaars kennis!

Ruimte geven en elkaar versterken
Een belangrijk doel van de transformatie is om de onderlinge samenwerking te versterken. Leren hoe de sociale ‘werkelijkheid’ in elkaar steekt is een gemeenschappelijk sociale activiteit, waarbij meerdere belanghebbenden elkaar moeten leren verstaan en begrijpen om zo tot een gezamenlijk gedragen denk- en handelingskader te komen.Een ‘sociaal’ professional
De participatiesamenleving zal vooral vorm moeten krijgen op lokaal niveau . Onze gedachte hierbij  is dat gemeenschapszin, zelfredzaamheid en zorgzaamheid alleen dicht bij de bewoners in wijken, buurten en straten valt te organiseren en per definitie een lokaal karakter zou moeten hebben. Wij zijn de mening toegedaan dat gemeenten, bewoners en organisaties dit gezamenlijk effectiever en efficiënter, en vooral innovatiever kunnen aanpakken en organiseren. Van samenredzaamheid naar zelfredzaamheid zou de insteek hierbij moeten zijn. Samenwerken en samenhang tussen  de sectoren zorg-welzijn, onderwijs, sport-bewegen en cultuur enerzijds en de lokale overheid anderzijds zijn immers van belang om de participatie- en burgerkracht van bewoners te vergroten en te versterken. Om deze gewenste transformatie te laten slagen wil Vitaal op Weg  als een “sociaal “ professional een vervlechting realiseren tussen burger en de lokale overheid.

Buurtsportcoach ondersteuning
De inzet van een buurtsportcoach is  één van de middelen die de gemeente inzet om de kosten voor zorg en welzijn op de langere termijn betaalbaar te houden. Dat wordt ook wel preventief genoemd omdat een gezonde leefstijl op de langere termijn zorgt voor minder gezondheidsklachten.

Een buurtsportcoach, of een vergelijkbare functionaris van vitaal op weg, kan door de gemeente ingezet worden als schakel en makelaar en/of procesbegeleider in de wijk tussen sport- en beweegaanbod en eerstelijns zorg. Wij zien dit  als een belangrijke succesfactor in de doorstroom van mensen met een gezondheidsrisico van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoach is het aanspreekpunt voor zowel zorgverleners als sport- en beweegleiders. Dit is overzichtelijk en tijdbesparend!

Gezondheid als middel
Samen voor meer gezonde jaren Gezondheid is van mensen zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Inwoners die zich goed en gezond voelen, kunnen leren, werken en voor elkaar zorgen. Kortom: gezonde mensen doen mee aan de samenleving. Gemeenten hebben juist nu de mogelijkheid om taken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, de decentralisatietrajecten en publieke gezondheid met elkaar te verbinden. Het bevorderen van vitaliteit en welbevinden van burgers zal de eigen kracht, weerbaarheid en redzaamheid vergroten: gezondheid als middel .

Aanpak
Vitaal op Weg legt slimme verbindingen tussen het bedrijfsleven, de gemeenten, verenigingen, de sportbonden, de gezondheidszorg, provinciale en lokale sportraden en andere partijen. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: samenwerken, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid. Vitaal op Weg begint bij de kern van de lokale samenleving. Deze aanpak staat voor duurzame (externe) relaties opbouwen, goede afstemming neerzetten, gemeenschapszin creëren en samen werken aan een duurzame - vitale toekomst voor iedere burger in de lokale samenleving.