Gemeente

Sociale domein

Stichting vitaal op weg gemeenteVeranderen in het sociaal domein vraagt om een andere rol van de overheid en burger. Een belangrijk drijfveer van Vitaal op Weg is om samenredzaamheid en sociale innovatie te stimuleren. Vitaal op weg investeert in samenwerking met de lokale overheid in het “praktisch” beter maken van ( lokale) concepten op het gebied van Sport, welzijn, zorg , onderwijs en het gebruik maken van elkaars kennis!

Ruimte geven en elkaar versterken
Een belangrijk doel van de transformatie is om de onderlinge samenwerking te versterken. Leren hoe de sociale ‘werkelijkheid’ in elkaar steekt is een gemeenschappelijk sociale activiteit, waarbij meerdere belanghebbenden elkaar moeten leren verstaan en begrijpen om zo tot een gezamenlijk gedragen denk- en handelingskader te komen.

Diensten

Een ‘sociaal’ professional
De participatiesamenleving zal vooral vorm moeten krijgen op lokaal niveau . Onze gedachte hierbij is dat gemeenschapszin, zelfredzaamheid en zorgzaamheid alleen dicht bij de bewoners in wijken, buurten en straten valt te organiseren en per definitie een lokaal karakter zou moeten hebben. Wij zijn de mening toegedaan dat gemeenten, bewoners en organisaties dit gezamenlijk effectiever en efficiënter, en vooral innovatiever kunnen aanpakken en organiseren. Van samenredzaamheid naar zelfredzaamheid zou de insteek hierbij moeten zijn. Samenwerken en samenhang tussen de sectoren zorg-welzijn, onderwijs, sport-bewegen en cultuur enerzijds en de lokale overheid anderzijds zijn immers van belang om de participatie- en burgerkracht van bewoners te vergroten en te versterken. Om deze gewenste transformatie te laten slagen wil Vitaal op Weg als een “sociaal “ professional een vervlechting realiseren tussen burger en de lokale overheid.

Buurtsportcoach ondersteuning
De inzet van een buurtsportcoach is één van de middelen die de gemeente inzet om de kosten voor zorg en welzijn op de langere termijn betaalbaar te houden. Dat wordt ook wel preventief genoemd omdat een gezonde leefstijl op de langere termijn zorgt voor minder gezondheidsklachten.

Een buurtsportcoach, of een vergelijkbare functionaris van vitaal op weg, kan door de gemeente ingezet worden als schakel en makelaar en/of procesbegeleider in de wijk tussen sport- en beweegaanbod en eerstelijns zorg. Wij zien dit als een belangrijke succesfactor in de doorstroom van mensen met een gezondheidsrisico van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod. De buurtsportcoach is het aanspreekpunt voor zowel zorgverleners als sport- en beweegleiders. Dit is overzichtelijk en tijdbesparend!

Gezondheid als middel
Samen voor meer gezonde jaren Gezondheid is van mensen zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor publieke gezondheid. Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Inwoners die zich goed en gezond voelen, kunnen leren, werken en voor elkaar zorgen. Kortom: gezonde mensen doen mee aan de samenleving. Gemeenten hebben juist nu de mogelijkheid om taken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, de decentralisatietrajecten en publieke gezondheid met elkaar te verbinden. Het bevorderen van vitaliteit en welbevinden van burgers zal de eigen kracht, weerbaarheid en redzaamheid vergroten: gezondheid als middel .

Aanpak
Vitaal op Weg legt slimme verbindingen tussen het bedrijfsleven, de gemeenten, verenigingen, de sportbonden, de gezondheidszorg, provinciale en lokale sportraden en andere partijen. Deze aanpak is gebaseerd op vier pijlers: samenwerken, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid. Vitaal op Weg begint bij de kern van de lokale samenleving. Deze aanpak staat voor duurzame (externe) relaties opbouwen, goede afstemming neerzetten, gemeenschapszin creëren en samen werken aan een duurzame – vitale toekomst voor iedere burger in de lokale samenleving.

Scroll naar top